योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना ७३।७४ जिल्ला योजना, प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना 2072-12-01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना ७३।७४
आवधिक जिल्ला बिकास योजना गुरु योजना, जिल्ला योजना, योजना तथा परियोजना २०७३-०४-०८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेह्रथुम जिल्लाको आवधिक जिल्ला बिकास योजना
संसोधित जिल्ला बिकास योजना २०७२/७३ जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७२-०८-०८ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास समिति को संसोधित जिल्ला बिकास योजना २०७२/७३
५ लाख भन्दा माथी लागत भएका योजनाहरुको विवरण ( ०७०/७१) बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
५ लाख भन्दा माथी लागत भएका योजनाहरुको विवरण
Skip to toolbar