जिल्ला परिषदका निर्णयहरु
सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरु

सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरु०७१।७२को बार्षिक समिक्षा बैठक निर्णय र सारंस

जिल्ला विकास समितिको कार्यलय तेह्रथुमको आयोजनामा जिल्ला स्थित सरोकारवाला सरकारि कार्यलय,विषयगत कार्यलय, तथा गै.स.स हरुको बार्षिक समिक्षा गोष्ठि  विषयगत कार्रायलयका...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar