अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बार्षिक आय व्यय विवरण २०७०।७१ २०७१।०८।०८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक आय व्यय विवरण २०७०।७१
जिल्ला विकास योजना ७३।७४ , , , 2072-12-01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना ७३।७४
आ.ब.२०७२।७३ को बार्षिक समिक्षाको निर्णय 2073-04-24 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.२०७२।७३ को बार्षिक समिक्षाको निर्णय
आवधिक जिल्ला बिकास योजना , , २०७३-०४-०८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेह्रथुम जिल्लाको आवधिक जिल्ला बिकास योजना
तेह्रथुम जिल्ला प्रोफाईल 2073-04-24 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेह्रथुम जिल्लाको जिल्ला प्रोफाईल
आ.ब.७१।७२को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०७३-०२-०६ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.७१।७२को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन
म.ले.प प्रतिवेदन २०७०।७१ २०७१-०८-१५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
म.ले.प प्रतिवेदन २०७०।७१
वातावरण मैत्री स्थानीय सासन प्रारुप २०७० २०७१-०२-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वातावरण मैत्री स्थानीय सासन प्रारुप २०७०
तेह्रथुम जिल्लाको दर रेट २०७१-०४-१० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब २०७२/७३ को लागि तेह्रथुम जिल्लाको दर रेट।
संसोधित जिल्ला बिकास योजना २०७२/७३ , , २०७२-०८-०८ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास समिति को संसोधित जिल्ला बिकास योजना २०७२/७३
५ लाख भन्दा माथी लागत भएका योजनाहरुको विवरण ( ०७०/७१) , सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
५ लाख भन्दा माथी लागत भएका योजनाहरुको विवरण
संसोधित जिल्ला बिकास योजना २०७१/७२ , २०७१-८-१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संसोधित जिल्ला बिकास योजना २०७१/७२
जिल्ला बिकास योजना २०७१/७२ , २०७०-१०-१० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला बिकास योजना २०७१/७२
जिल्ला यातायत गुरु योजना २०७०-०१-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायत गुरु योजना
सामाजिक परिक्षण २०७१/७२ २०७२-०८-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अार्थिक बर्ष २०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
जिल्ला बिकास योजना २०७२/७३ २०७२-०६-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास योजना २०७२/७३
नागरीक वडापत्र २०७२-०६-१९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास समितिको नागरिक वडापत्र

Skip to toolbar