स्थानीय तह पुनरर्सरचनाका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहका विवरण

स्थानीय तह पुनरर्सरचना प्राविधिक सहयोग समित , तेह्रथुमले आफ्नो कार्य समपन्न गरी आयोग समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ।उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तावित गरिएको एउटा नगरपालिका र चार वाट गाउपालिका विवरण तपशिल बमोजिम रहेका छन।

आठराई गाउपालिका छथर गाउपालिका लालिगुरास गाउपालिका म्याङलुङ नगरपालिका फेदाप गाउपालिका प्रस्तावित

Skip to toolbar