बैठकमा उपस्थित हुनेवारे

उपरोक्त विषयमा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृया बमोजिम जिल्ला विकास योजना २०७३÷२०७४ तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा पुर्व योजना तर्जुमा वैठक तपशिलको मिति समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुँदा बिषयगत कार्यलयका प्रमुख,राजनैतिक दलका प्रमुख।प्रतिनिधि,तथा सरोकारवाला सम्पुर्णलाई उपस्थितीको लागि अदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
तपशिल
बैठको मितिः २०७२।०८।११
बैठक हुने स्थान – जिविसको सभाहल
बैठक शुरु हुने समय -विहान ११ बजे ।

Skip to toolbar